Algemene voorwaarden / Disclaimer


In deze algemene voorwaarden van Uitgeverij Verhagen wordt verstaan onder: Regelen voor het Advertentiewezen: de geldende algemene advertentievoorwaarden, zoals vastgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

1.  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Adverteerder:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een reclamebemiddelaar advertenties ter plaatsing, ter verveelvoudiging en/of openbaarmaking via een medium opgeeft daaronder begrepen reclamebemiddelaars.

Reclamebemiddelaar:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig bemiddelt bij de totstandkoming van advertentiecontracten.

Advertentie:

de reclame-uiting of -boodschap ten behoeve van een adverteerder.

Advertentieruimte:

de voor een medium in vlaktematen, tijdseenheden of naar anderszins objectiveerbare maatstaven vastgestelde, en naar wervingsoogmerk voldoende bepaalbaar, overeengekomen ruimte die voor advertenties beschikbaar is.

Advertentiecontract:

iedere overeenkomst tussen Uitgeverij Verhagen B.V. enerzijds en adverteerder, reclamebemiddelaar en/of erkenning- houder anderzijds aangegaan ter zake van de plaatsing, verveelvoudiging en/of openbaarmaking van advertenties met een bepaalde advertentieruimte.

Contractadvertentie:

iedere advertentie, die ter plaatsing, verveelvoudiging en/of openbaarmaking wordt opgegeven  in  mindering op de advertentieruimte, zoals in een advertentiecontract overeengekomen.

Losse advertentie:

elke advertentie die ter verveelvoudiging en/of openbaar- making aan de Uitgeverij Verhagen B.V. wordt opgegeven, anders dan krachtens een advertentiecontract.

Plaatsing:

de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een advertentie.

2. TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

Op alle advertentiecontracten met en alle advertentie- aanbiedingen van Uitgeverij Verhagen B.V. zijn van toepassing de Algemene Advertentievoorwaarden van Uitgeverij Verhagen B.V.

3. STANDAARD CONTRACTDUUR

Advertentiecontracten met Uitgeverij Verhagen B.V. worden steeds aangegaan voor de duur van twaalf maanden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen in het advertentiecontract tussen Uitgeverij Verhagen B.V. en haar wederpartij.

4.   INGANG CONTRACTTERMIJN

De contracttermijn wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van de kalendermaand, waarin de eerste op het contract af te nemen advertentie is geplaatst, als de plaatsing voor de vijftiende van die maand heeft plaatsgevonden en op de vijftiende van die maand indien de plaatsing tussen de zestiende en de laatste dag van de maand heeft plaatsgevonden. Als die eerste advertentie niet binnen vier maanden na het sluiten van het contract is geplaatst, zal het contract geacht worden te zijn ingegaan op de eerste dag van die kalendermaand, volgende op die termijn van vier maanden.

5.   UITBREIDING ADVERTENTIECONTRACT

Als een advertentiecontract wordt uitgebreid, wordt het dienovereenkomstige lagere tarief op de op dat moment nog te plaatsen advertenties toegepast vanaf de zestiende dag van de kalendermaand waarin de uitbreidingsovereenkomst tot stand kwam, als deze in de periode van de eerste tot en met de vijftiende dag van die maand is gesloten en op de eerste dag van de volgende maand in de overige gevallen.

6.   TARIEFVERHOGINGEN

Een of meerdere tijdens de looptijd van een advertentie- contract doorgevoerde tariefverhogingen gelden tot een totaal van 15% per contractduur eveneens voor de nog op dat contract af te nemen advertentieruimte, met dien verstande dat het de adverteerder op diens verzoek wordt toegestaan de nog af te nemen advertentieruimte te verminderen met het percentage waarmee de tarieven worden verhoogd.

7.   BETALINGSTERMIJN

De nota’s voor geplaatste advertenties dienen uiterlijk dertig dagen na factuurdatum te worden betaald. Dagtekening van de factuur geschiedt door Uitgeverij Verhagen B.V. steeds op de datum gelegen op nooit meer dan 7 dagen voorafgaand aan de plaatsing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen in het advertentiecontract anders is overeengekomen.

8.   TE PLAATSEN ADVERTENTIES

De adverteerder kan in mindering op zijn advertentie- contract uitsluitend advertenties plaatsen, die betrekking hebben op zijn eigen onderneming.

9.   AANSPRAKELIJKHEID

Uitgeverij Verhagen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen voor de adverteerder van het niet, niet tijdig of niet goed plaatsen van advertenties, noch voor het in het ongerede raken van afbeeldingen, werktekeningen, lay-outs of andere bij de opdracht behorende materialen, noch voor het niet, niet tijdig of niet goed doorzenden van brieven of advertenties onder nummer. Eveneens aanvaardt Uitgeverij Verhagen B.V. geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van stakingen en calamiteiten.

10.   WEIGEREN ADVERTENTIES

Uitgeverij Verhagen B.V. behoudt zich het recht voor de plaatsing van advertenties zonder opgave van redenen te weigeren.

11. FOUTEN

Voor fouten in de uitvoering van niet schriftelijk opgegeven advertenties behoeft geen reductie of gratis herplaatsing gegeven te worden. Mondelinge afspraken van advertentie- opdrachten en advertentieovereenkomsten binden de uitgever slechts voor zover zij van uitgeverszijde schriftelijk zijn bevestigd.

12.   OVERNAME ADVERTENTIES

Overname van advertenties zonder schriftelijke toe- stemming van Uitgeverij Verhagen B.V. is verboden als zijnde in strijd met artikel 162 Boek 6 BW en de Auteurswet.

13.   SPECIALE PLAATS

Opdrachten, waarbij een speciale plaats als voorwaarde wordt gesteld, buiten die waarvoor een speciale plaatsings-toeslag wordt betaald, worden in principe niet geaccepteerd. Met verzoeken om een bepaalde plaats wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Opdrachten, waarvoor een speciale plaatsingstoeslag wordt betaald, worden onder voorbehoud van omstandigheden van technische of andere aard als zodanig uitgevoerd. Mocht de advertentie door genoemde omstandigheden niet op de gewenste plaats komen te staan, dan wordt de speciale plaatsingstoeslag niet berekend, maar is de opdrachtgever wel de geldende plaatsingskosten verschuldigd.

14.   ANNULEREN NA DEADLINE

Adverteerders kunnen na passeren van de deadline van de betreffende uitgave niet meer geannuleerd worden. Uitgeverij Verhagen B.V. heeft het recht om betreffende advertentie volledig te factureren.

15.   RECLAMATIES

Reclamaties over de uitvoering van advertentie-opdrachten dienen uiterlijk een week na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend Als binnen deze termijn geen reclamatie is ontvangen, wordt de debiteur geacht akkoord te zijn met de nota.

16.   ERKENNING VOORWAARDEN

Door het opgeven van een advertentie-opdracht erkent de adverteerder de algemene en technische voorwaarden van Uitgeverij Verhagen B.V. te kennen en er genoegen mee te nemen. Wanneer in een advertentie-opdracht of contractaanvraag van de adverteerder en/of namens de adverteerder door een reclamebureau of mediabureau bepaalde voorwaarden worden gesteld, die afwijken van de door Uitgeverij Verhagen B.V. gehanteerde voorwaarden, dan worden deze verlangde voorwaarden niet erkend, tenzij Uitgeverij Verhagen B.V. deze aanvaardt op haar bevestiging van de opdracht. De adverteerder of het reclamebureau/mediabureau kan zich hierbij niet beroepen op het zogenaamde gewoonterecht

17. AANSPRAKELIJKHEID RECLAME-/MEDIABUREAU

Een reclamebureau/mediabureau is tegenover Uitgeverij Verhagen B.V. aansprakelijk voor nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de tussen het bureau en Uitgeverij Verhagen B.V. gesloten advertentie-overeenkomst.

18.   INCASSOKOSTEN

Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buiten- gerechtelijke, gemaakt door Uitgeverij Verhagen B.V. met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever of adverteerder verschuldigde bedrag, zijn voor rekening van de opdrachtgever/adverteerder en worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.

19.   AANVULLENDE NOTA

Als de adverteerder gedurende de looptijd van het contract niet het overeengekomen aantal millimeters volledig verbruikt, is Uitgeverij Verhagen B.V. bevoegd de adverteerder door middel van een aanvullende nota het verschil in tarief tussen het overeengekomen en het daadwerkelijk afgenomen aantal millimeters in rekening te brengen.

DISCLAIMER

De informatie op de website van Uitgeverij Verhagen wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en Uitgeverij Verhagen streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie. Uitgeverij Verhagen kan echter geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de website van Uitgeverij Verhagen kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Uitgeverij Verhagen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Uitgeverij Verhagen op de website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Verhagen. Alle rechten zijn voorbehouden.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Uitgeverij Verhagen wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.